Trwa wczytywanie produktów

(+48) 664-768-511 sklep@bogler.pl

Polityka Prywatności

 

 

Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z usług na stronie www.bogler.pl – zwanego dalej Sklepem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej polityki prywatności. Korzystając ze strony www.bogler.pl oraz przesyłając jakiekolwiek dane osobowe, użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Informujemy, że przejście z www.bogler.pl na inną stronę (domenę) za pomocą linków umieszczonych w Sklepie, skutkuje przejściem w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. PHU Bogler Joanna Guzy nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach (domenach), obsługiwanych przez inne podmioty.

 

Administratorem i Inspektorem Danych Osobowych (IDO) zawartych w Sklepie jest Joanna Guzy właściciel PHU Bogler Joanna Guzy  z siedzibą w 58-304 Wałbrzych, ul. Daszyńskiego 11A   NIP 8861649108 REGON 020194891

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. A w szczególności z w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

 

W jakim celu są wykorzystywane informacje.

 

Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji sprzedaży produktów lub usług, zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają IDO do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu zakupu produktu lub usługi, obsługi kontaktu informacyjnego.
  2. poprzez gromadzenie plików cookies (patrz Polityka cookies)
  3. prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. PHU Bogler Joanna Guzy nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

 

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 

Prawa użytkownika

 

PHU Bogler Joanna Guzy respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zapisanych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika.

 

- przeglądanie danych

 

Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich przeglądania (weryfikacji) oraz dysponowania nimi w zakresie:

 

- przekazanie danych

 

Z prawa do przenoszenia danych może skorzystać wyłącznie osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych:

  • w sposób zautomatyzowany (a więc w formie elektronicznej - za pomocą systemów informatycznych)
  • na określonej podstawie prawnej – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych lub na podstawie zawartej z osobą fizyczną umowy (tj. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z tą osobą lub gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia określonych działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy).

Wykonując prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

- usuniecie danych (prawo do bycia zapomnianym)

 

W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres, wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

 

Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

 

Użytkownik korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym przedstawi swoje żądania. Pismo lub email, powinny być przesłane na adres: PHU Bogler Joanna Guzy 58-304 Wałbrzych ul. Daszyńskiego 11A lub email: sklep@bogler.pl.

 

Nie w każdej sytuacji można skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych, szczególnie, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne:

  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

W przypadku kiedy administrator ustali, że wniosek o usunięcie danych osobowych jest bezzasadny, może on odmówić jego rozpatrzenia - za każdym jednak razem informując wnioskującego o tym fakcie (wraz z uzasadnieniem).

 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Umowa powierzenia danych

 

Do powierzenia dochodzi wtedy, gdy na zlecenie administratora danych, inny podmiot dokonuje operacji na danych osobowych. Podmiot, któremu dane są powierzane, nie staje się ich administratorem (chociaż ponosi odpowiedzialność tak samo, jak administrator), jedynie wykonuje operacje na danych, należących do administratora danych, w sposób i w celu ściśle przez niego określonym. Podmiot, któremu dane powierzono nie ma prawa ich wykorzystywać, do własnych celów (w szczególności dodawać ich do własnej bazy klientów/marketingowej oraz dalej udostępniać/sprzedawać). Powierzyć można dowolną czynność na danych od gromadzenia, przez edycję, przechowywanie, usunięcie.

 

  • Korzystanie z usług zewnętrznej księgowości/biura rachunkowego
  • Korzystanie z usług podwykonawcy
  • Przetwarzanie powierzonych danych (np. adresowanie kopert)

Zasady powierzenia danych określał dotychczas art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z RODO (art. 28.3b) podmiot przetwarzający jest zobligowany upoważnić i zobligować do poufności swoich pracowników. Wreszcie reguluje i zezwala na dalsze powierzenie danych. Jest ono dopuszczalne, o ile administrator danych wyrazi na to zgodę (art. 28.2). RODO wyraźne określa, że po zakończeniu świadczenia usługi podmiot przetwarzający ma obowiązek albo usunąć dane albo zwrócić je administratorowi.

 

 

Pozostałe informacje

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać z rozwóju technologii internetowej, ewentualnych zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwóju naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.Powyzsza Polityka prywatności uwzględnia zmiany wprowadzone tym rozporzadzeniem.

 

W razie wątpliwości, co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane, można znaleźć w zakładce - KONTAKT.